CPANEL

 

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:


Sao lưu Mail:

Tạo các bản sao lưu của file và các CSDL, phục hồi file và CSDL trên máy chủ từ một bản sao lưu, ví dụ từ máy tính cá nhân của người dùng.

Quản lý các tài khoản. Tạo, xáo các tạo khoản POP3, thay đổi mật khẩu và định mức tài nguyên sử dụng.

Cấu hình tự động hoặc hướng dẫn cấu hình bằng tay cho trình duyệt mail ở máy khách như Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express…

Hệ thống trả lời tự động, bộ lọc, danh sách từ chối. Tạo, xóa hoặc thay đổi.

Bộ lọc Spam Assassin.

Thay đổi bản ghi MX đối với mỗi tên miền.

3 ứng dụng webmail.


Thống kê:

3 chương trình thống kê: : Webalizer Web Stats, AWStats, Analog Stats.

Thống kê theo tên miền phụ.

Xem danh sách 300 khách ghe thăm website gần nhất bao gồm thông tin: IP, thời gian và nơi truy cập, trình duyệt nào và hệ điều hành khách viếng thăm sử dụng.

Xem băng thông đã sử dụng.

Xem nhật ký lỗi của các ngôn ngữ web phục vụ cho công tác bảo trì và sửa lỗi.

Xem nhật ký của dịch vụ Apache, có thể tải về.


FTP:

Tạo, xóa tài khoản FTP. Thay đổi mật khẩu và thư mục có thể truy cập với từng tài khoản.

Quản lý truy cập nặc danh (anonymous access).

Quản lý phiên làm việc FTP.

Thay đổi thông điệp hiển thị trên nhật ký FTP
 

Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL & PostgreSQLL:

Tạo, xóa cơ sở dữ liệu.

Tạo, xóa tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu.

Trình quản lý cơ sở dữ liệu PHPMyAdmin.


CÁC TÍNH NĂNG KHÁC:

Đổi mật khẩu tài khoản.

Quản lý các tên miền thêm vào.

Trình quản lý file.

Tiện ích thống kê dụng lượng đã sử dụng và chi tiết tới từng cấp thư mục.

Chương trình Java xây dựng sẵn dành cho truy cập bằng SSH.

Liên kết một thư mục tới một tên miền khác.

Quản lý các phần mở rộng của FrontPage.

Lịch trình chạy lệnh. Cho phép thiết lập các tác vụ định kỳ.

Quản lý các định nghĩa loại file của Apache.

Chống việc sử dụng các file của tài khoản từ các website khác.

Chống việc truy cập site thông qua các địa chỉ IP.

Cài đặt giao thức SSL.

Quản lý khóa PGP.

Tiện ích hỗ trợ tìm kiếm trên hệ thống.

Tài liệu trực tuyến cũng được cung cấp sẵn.