TÊN MIỀN QUỐC TẾ


Không như các nhà cung cấp khác tính thêm các phí bổ sung khi đăng ký tên miền, ÁNH DƯƠNG cung cấp bạn tất cả các chức năng quản lý tên miền, đảm bảo tốt nhất sự hoạt động của tên miền trong suốt thời gian duy trì dịch vụ.

Hướng dẫn chuyển tên miền về ÁNH DƯƠNG:

Chuyển tên miền từ nơi khác về ÁNH DƯƠNG nghĩa là chuyển quyền quản lý và gia hạn tên miền thêm tại ÁNH DƯƠNG. Quy trình chuyển đổi tên miền như sau:

- Liên hệ nhà đăng ký cũ mở khóa (Unlock) cho tên miền.

- Liên hệ với nhà đăng ký cũ để lấy thông tin Authentication KEY (hoặc Domainsecret KEY) .

- Thanh toán phí chuyển đổi tên miền (theo bảng giá gia hạn thêm 01 năm) và gửi thông tin cho Fibo.

- Sau khi có lệnh chuyển đồi nhà đăng ký tền miền, bạn sẽ nhận được email xác nhận việc đồng ý hay hủy bỏ hành động này (transfer).

- Thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 14 ngày làm việc.

 

Lưu ý:

Bạn phải là chủ sở hữu hợp pháp của tên miềnTên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.

Bạn có thể truy cập vào email liệt kê trong thông tin liên hệ chủ sở hữu của tên miền (Administrative Contact - Whois database).

Bạn đã mở khóa cho tên miền để nó được quyền chuyển đi (transfer out).

Cung cấp đúng mã chuyển của tên miền. Nếu bạn chưa có, hãy liên hệ nhà đăng ký hiện tại của tên miền (auth key hoặc domain secret key).

Trong quá trình chuyển giao giữa các nhà đăng ký, bạn sẽ nhận được thư yêu cầu xác nhận do nhà đăng ký hiện tại gửi. Bạn phải xác nhận "đồng ý" nếu muốn tiếp tục thực hiện việc chuyển giao này. Nếu bạn không truy cập được vào email trên, hãy liên hệ nhà đăng ký hiện tại cập nhật thông tin cho bạn.